Oemar Bakri's Blog

Perahu Negeriku Jangan Retak Dindingmu

KEUNTUNGAN METODE EKSPERIMEN


KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN
Metode Eksperimen yang disajikan guru dalam pembelajaran akan membawa dampak yang positif terhadap keberhasilan siswa dalam menguasai pengetahuan. Beberapa keuntungan jika pembelajaran disajikan dengan metode eksperimen antara lain:
1. Siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman belajar, bukan sekedar info verbal dari guru.
2. Pengetahuan yang siswa peroleh akan lebih bersifat pemahaman dan bukan sekedar ingatan atau
hafalan.
3. Siswa akan lebih terampil untuk melakukan penyelidikan, memecahkan masalah praktis dan
membuktikan asumsi teoritis.
4. Akan terbentuk sikap ilmiah dalam diri siswa sehingga siswa akan mempunyai kepribadian yang ulet
dan tangguh dalam menghadapi kehidupan dimasa depan.

PEMANFAATAN LINGKUNGAN DALAM PBM MELALUI METODE EKSPERIMEN
Langkah-langkah yang dapat guru lakukan pada PBM dalam memanfaatkan lingkungan dengan menggunakan metode eksperimen antara lain:
1. Menentukan lingkungan yang cocok dengan Kompetensi Dasar dan Indikator
2. Guru menyusun instrument observasi
3. Siswa melakukan observasi terhadap lingkungan
4. Pembahasan hasil observasi berupa data dan permasalahan
5. Menyusun hipotesis untuk membuktikan data atau untuk memecahkan masalah.
6. Melakukan percobaan/eksperimen untuk menguji hipotesis atau membuktikan suatu data/fakta atau
untuk memecahkan suatu masalah.
7. Menyimpulkan hasil percobaan/eksperimen

Pada dasarnya semua kondisi lingkungan dapat dijadikan dan dilibatkan dalam PBM dengan menggunakan metode eksperimen karena pada prinsipnya lingkungan merupakan kumpulan dari data dan fakta yang dapat di uji melalui percobaan/eksperimen.

Metode eksperimen tidak hanya dapat diterapkan pada ilmu-ilmu excat melainkan dapat juga diterapkan pada ilmu-ulmu social. Dalam praktiknya metode eksperimen tidak hanya terbatas pada ruang lingkup laboratorium saja melainkan dapat juga dipraktikkan pada alam sekitar sebagai laboratorium alam yang maha luas. (Tulisan ini merupakan gagasan atau pendapat dari pemahaman penulis tentang metode eksperimen, jika terdapat kekeliruan mohon perbaikan dari pembaca)

ประโยชน์ของการใช้วิธีการทดลอง
วิธีการทดลองจะถูกนำเสนอในการเรียนรู้ของครูผู้สอนจะนำมาซึ่งส่งผลดีต่อความสำเร็จของนักเรียนในการปราบปรามความรู้ ประโยชน์จากการเรียนรู้เมื่อจะนำเสนอกับวิธีการทดลอง ได้แก่
1 ได้รับความรู้นักเรียนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เพียง แต่
ข้อมูลทางวาจาจากครู
2 ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นและไม่
เพียงแค่หน่วยความจำหรือ rote
3 นักเรียนจะมีทักษะมากขึ้นในการดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหา
พิสูจน์สมมติฐานในทางปฏิบัติและทางทฤษฎี
4 จะฟอร์มเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะมี
บุคลิกภาพเหนียวและยืดหยุ่นในหน้าของชีวิตในอนาคต

การเรียนรู้ผ่านการใช้งานของสภาพแวดล้อมในวิธีการทดลอง
ขั้นตอนที่ครูสามารถทำในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีการทดลอง ได้แก่
1 การกำหนดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัด
2 พัฒนาครูผู้สอนที่ใช้ในการสังเกต
3 นักเรียนให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
4 การศึกษาเกี่ยวกับผลของการสังเกตของข้อมูลและปัญหา
5 พัฒนาข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือเพื่อแก้ปัญหา
6 การทดลองการปฏิบัติงาน / การทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานหรือการพิสูจน์
ข้อมูลข้อเท็จจริง / หรือการแก้ปัญหา
7 ข้อสรุปถึงผลของการทดสอบการทดสอบ /

โดยทั่วไปทุกสภาพสิ่งแวดล้อมสามารถและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทดลองเพราะในหลักการสภาพแวดล้อมที่เป็นกลุ่มของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สามารถทดสอบได้โดยการทดสอบการทดสอบ /

วิธีการทดลองสามารถนำมาใช้ไม่เพียง แต่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แต่ยังสามารถนำไปใช้กับสังคมศาสตร์ ในทางปฏิบัติวิธีการทดลองไม่ จำกัด ขอบเขตของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่ทั้งสองยังสามารถปฏิบัติในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติมากมาย (บทความนี้มีความเข้าใจในความคิดหรือความเห็นของผู้เขียนวิธีการทดลองถ้ามีข้อผิดพลาดกรุณาปรับปรุงจากผู้อ่าน)

THUẬN LỢI CỦA PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG thí
phương pháp thực nghiệm được trình bày trong việc học tập của giáo viên sẽ mang lại một tác động tích cực vào thành công của học sinh trong làm chủ tri thức. Một số lợi thế khi học tập được trình bày với các phương pháp thí nghiệm bao gồm:
1. Học sinh có được kiến thức thông qua kinh nghiệm học tập, không chỉ
bằng lời nói thông tin từ giáo viên.
2. Những kiến thức mà học sinh sẽ đạt được sự hiểu biết nhiều hơn và không
chỉ là một bộ nhớ hoặc thuộc lòng.
3. Học sinh sẽ có nhiều kỹ năng để tiến hành điều tra, giải quyết vấn đề
chứng minh các giả định thực tế và lý thuyết.
4. Sẽ hình thành thái độ khoa học trong sinh viên để sinh viên sẽ có
ngoan cường và đàn hồi nhân cách khi đối mặt với cuộc sống trong tương lai.

HỌC QUA VIỆC SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG TRONG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
Các bước mà các giáo viên có thể làm về giảng dạy và học tập trong việc sử dụng môi trường bằng cách sử dụng các phương pháp thí nghiệm bao gồm:
1. Xác định môi trường phù hợp với năng lực cơ bản và các chỉ số
2. Giáo viên phát triển công cụ quan sát
3. Học sinh quan sát về môi trường
4. Thảo luận về các kết quả của sự quan sát của dữ liệu và các vấn đề
5. Xây dựng các giả thuyết để chứng minh các dữ liệu hoặc để giải quyết vấn đề.
6. Tiến hành thí nghiệm / thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết hoặc để chứng minh
một dữ liệu / sự kiện hoặc để giải quyết một vấn đề.
7. Tổng hợp kết quả của thí nghiệm / thử nghiệm

Về cơ bản tất cả các điều kiện môi trường có thể được và có liên quan đến việc dạy và học bằng cách sử dụng các phương pháp thực nghiệm bởi vì, về nguyên tắc, môi trường là một tập hợp các dữ liệu và sự kiện có thể được kiểm nghiệm bằng thực nghiệm / thử nghiệm.

Thử nghiệm phương pháp có thể được áp dụng không chỉ khoa học tự nhiên nhưng cũng có thể được áp dụng cho khoa học xã hội. Trong thực tế các phương pháp thực nghiệm là không giới hạn ở phạm vi phòng thí nghiệm, nhưng cả hai cũng có thể được thực hành trong môi trường tự nhiên như là một phòng thí nghiệm tự nhiên rộng lớn.(Bài viết này là một sự hiểu biết về các ý tưởng hoặc ý kiến của các tác giả của phương pháp thực nghiệm, nếu có sai sót thì cải thiện từ bạn đọc)

Преимущества использования методика эксперимента
Экспериментальные методы представлены в обучении учителей принесет положительное влияние на студентов успехов в овладении знаниями. Некоторые преимущества при изучении представлена экспериментальным методам относятся:
1. Студенты получают знания через опыт, а не только
устную информацию от учителя.
2. Знания, которые студенты будут получать больше понимания и не
только памяти или механически.
3. Студенты будут более квалифицированными для проведения расследований, решать проблемы
доказать практических и теоретических предположений.
4. Будет ли форма научного отношения у студентов так, что студенты будут иметь
цепким и упругий личности в условиях жизни в будущем.

ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В экспериментальный метод
Шаги, которые учителя могут сделать на преподавание и обучение в использовании среды с помощью экспериментальных методов включают в себя:
1. Определение права окружающей среды с базовых компетенций и показателей
2. Учителя развивать наблюдения инструмент
3. Студенты замечания на окружающую среду
4. Обсуждение результатов наблюдения данные и проблемы
5. Разработка гипотезы доказать данных или для решения проблем.
6. Проведение экспериментов и эксперименты для проверки гипотез или доказать
данных / фактов или для решения проблемы.
7. Подводя итоги эксперимента / эксперимент

В основном все условия окружающей среды могут быть и участвуют в преподавании и обучении с использованием экспериментального метода, потому что, в принципе, среда сбор данных и фактов, которые могут быть проверены на опыте / эксперимент.

Экспериментальный метод может быть применен не только естественные науки, но может быть применен и к социальным наукам. На практике экспериментального метода не ограничивается сфера лаборатории, но и также может быть осуществлено в естественной среде, как огромные природные лаборатории. (Эта статья является понимание идеи или мнения авторов экспериментальный метод, если Есть ошибки Пожалуйста улучшение от читателей)

Vorteile der Verwendung der experimentelle Methode
Experimentelle Methoden in der das Lernen von Lehrern vorgestellt wird einen positiven Einfluss auf die Schülerleistungen Erfolg bei der Bewältigung Wissen zu bringen. Einige Vorteile beim Lernen mit experimentellen Methoden vorgestellt sind:
1. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über Lernerfahrung, nicht nur
verbale Informationen aus der Lehrer.
2. Das Wissen, dass Schüler mehr Verständnis und nicht gewinnen
nur eine Erinnerung oder rote.
3. Die Schüler werden mehr qualifizierte Untersuchungen durchzuführen, Probleme zu lösen
beweisen praktische und theoretische Annahmen.
4. Bilden die wissenschaftliche Haltung bei den Schülern so dass die Schüler müssen
zäh und elastisch Persönlichkeit in das Gesicht des Lebens in der Zukunft.

Lernen durch die Nutzung der Umwelt in der experimentellen Methode
Die Schritte, die Lehrer auf Lehren und Lernen bei der Nutzung der Umwelt durch den Einsatz experimenteller Methoden tun können gehören:
1. Die Bestimmung der richtigen Umgebung mit den grundlegenden Kompetenzen und Indikatoren
2. Lehrer entwickeln Beobachtung Instrument
3. Schüler machen Beobachtungen auf die Umwelt
4. Diskussion der Ergebnisse der Beobachtung der Daten und Probleme
5. Entwickeln Sie Hypothesen, um die Daten zu beweisen oder um Probleme zu lösen.
6. Durchführung von Versuchen / Experimenten zum Testen von Hypothesen oder um zu beweisen,
einen Daten / Fakten oder ein Problem zu lösen.
7. Fasst man die Ergebnisse des Experiments / Experiment

Grundsätzlich sind alle Umgebungsbedingungen werden können und in Lehren und Lernen mit Hilfe der experimentellen Methode, denn im Prinzip ist die Umwelt eine Sammlung von Daten und Fakten, die durch das Experiment / Experiment getestet werden können beteiligt.

Experimentelle Methode kann nicht nur Naturwissenschaften angewandt werden, kann aber auch auf die Sozialwissenschaften angewandt werden. In der Praxis der experimentellen Methode ist nicht auf den Umfang der Labor beschränkt, sondern beide auch in der natürlichen Umgebung wie ein riesiges natürliches Laboratorium geübt werden. (Dieser Artikel ist ein Verständnis der Ideen oder Meinungen der Autoren der experimentellen Methode, wenn dort Fehler bitte Verbesserung von Lesern)

مزايا استخدام المنهج التجريبي
يتم تقديم أساليب تجريبية في التعلم للمعلمين سيجلب له أثر إيجابي على نجاح الطالب في اتقان المعرفة. بعض المزايا عند تقديم التعلم مع الطرق التجريبية وتشمل :
1. طلاب اكتساب المعرفة من خلال تجربة التعلم ، وليس فقط
اللفظية المعلومات من المعلم.
2. مع العلم بأن الطلاب سوف تكسب المزيد من التفاهم وليس
مجرد ذكرى أو عن ظهر قلب.
3. الطلاب سوف تكون أكثر مهارة في إجراء التحقيقات ، حل المشاكل
تثبت الافتراضات النظرية والعملية.
4. وشكل الموقف العلمي لدى الطلاب بحيث سيكون الطلاب
عنيد ومرونة السمات في مواجهة الحياة في المستقبل.

التعلم من خلال الاستخدام البيئة في المنهج التجريبي
الخطوات التي يمكن للمعلمين القيام به على التعليم والتعلم في الاستفادة من البيئة باستخدام الطرق التجريبية وتشمل :
1. تحديد البيئة المناسبة مع الكفاءات الأساسية ومؤشرات
2. تطوير أداة مراقبة المعلمين
3. الطلاب تقديم ملاحظات على البيئة
4. مناقشة نتائج رصد البيانات والمشاكل
5. وضع فرضيات لإثبات البيانات أو لحل المشكلات.
6. التجارب إجراء / تجارب لاختبار الفرضيات أو يثبت
بيانات / حقائق أو لحل مشكلة.
7. تلخيص نتائج التجربة / تجربة

أساسا يمكن أن تكون جميع الظروف البيئية وتشارك في التعليم والتعلم باستخدام المنهج التجريبي ، لأنه من حيث المبدأ ، والبيئة هي عبارة عن مجموعة من البيانات والوقائع التي يمكن اختباره من قبل التجربة / التجربة.

ويمكن تطبيق الأسلوب التجريبي ليس فقط العلوم الطبيعية ولكن يمكن أيضا أن تطبق على العلوم الاجتماعية. في الواقع لا يقتصر المنهج التجريبي على نطاق المختبر ، ولكن يمكن أيضا أن يكون كل من يمارس في البيئة الطبيعية ومختبر الطبيعية الهائلة. (هذه المقالة هي فهم أفكار أو آراء واضعي المنهج التجريبي ، وإذا كانت هناك أخطاء يرجى تحسن من القراء)

Voordelen van het gebruik de experimentele methode
Experimentele methodes worden gepresenteerd in het leren van docenten zal een positieve invloed op student succes te brengen in het beheersen van kennis. Enkele voordelen bij het leren is gepresenteerd met experimentele methoden omvatten:
1. Studenten verwerven kennis door het leren van ervaring, niet alleen
mondelinge informatie van de docent.
2. De kennis die studenten meer begrip en niet winnen
gewoon een geheugen of Rote.
3. Studenten zullen meer geschoolde om onderzoeken, problemen op te lossen
bewijzen dat praktische en theoretische aannames.
4. Zal de wetenschappelijke attitude bij de studenten, zodat studenten hebben
vasthoudend en veerkrachtige persoonlijkheid in het gezicht van het leven in de toekomst.

LEREN DOOR HET GEBRUIK VAN HET MILIEU IN de experimentele methode
De stappen die leerkrachten kunnen doen op onderwijs en leren in de benutting van het milieu met behulp van experimentele methoden omvatten:
1. Het bepalen van de juiste omgeving met de basiscompetenties en indicatoren
2. Leerkrachten te ontwikkelen observatie-instrument
3. Studenten opmerkingen maken over het milieu
4. Bespreking van de resultaten van de observatie van de gegevens en de problemen
5. Ontwikkelen van hypotheses om de gegevens te tonen of om problemen op te lossen.
6. Uitvoeren van experimenten / experimenten toe hypothesen te testen of te bewijzen
een data / feiten of om een probleem op te lossen.
7. Opsomming van de resultaten van het experiment / experiment

In principe alle omstandigheden kunnen worden en zijn betrokken bij het onderwijzen en leren met behulp van de experimentele methode, omdat in beginsel, het milieu is een verzameling van gegevens en feiten die kunnen worden getest door experiment / experiment.

Experimentele methode kan worden toegepast, niet alleen de natuurwetenschappen, maar kan ook worden toegepast op de sociale wetenschappen. In de praktijk de experimentele methode is niet beperkt tot de omvang van het laboratorium, maar beide kunnen ook beoefend worden in de natuurlijke omgeving als in een uitgestrekt natuurgebied laboratorium. (Dit artikel is een begrip van de ideeën en meningen van de auteurs van de experimentele methode, als er fouten dan de verbetering van lezers)

実験的な方法を使用した場合の利点
実験方法は、知識を習得する学生の成功にプラスの影響をもたらす教師の学習に表示されます。学習は、実験的な方法で提示されるいくつかの利点があります:
1。体験学習を通じて学生の知識を得るだけでなく、
先生から口頭で情報を表示します。
2。学生がより理解ではなく、を得ることができるという知識
ただ、メモリや暗記。
3。学生が問題を解決するため、調査を実施するより熟練されます
実用的かつ理論的な仮定を証明する。
4。学生が持つように生徒の科学的態度を形成する
将来の生活に直面して粘り強いで弾力性のある性格。

実験方法に環境の利用学習による
教師は、実験の方法を使用して、環境を利用しての学習指導で行うことができます手順は次のとおりです:
1。基本的なコンピテンシーと指標と適切な環境を決定する
2。教師は、観察装置を開発
3。学生は、環境への観測を行う
4。データや問題の観測結果の考察
5。やデータを証明する問題を解決するための仮説を開発する。
6。導電性の実験/実験、あるいは仮説をテストするために証明するために
データは/事実か、または問題を解決するために。
7。実験の結果を/実験総括

基本的にすべての環境条件ができる指導、原則として、環境データや事実実験/実験によってテストすることができるのコレクションですので、学習は実験的なメソッドを使用して関与している。

実験方法のみではなく、自然科学を適用することも社会科学に適用することができます。実際には実験的なメソッドは、実験室の範囲に限定されるものではなく両方がまた、広大な自然の実験室としての自然環境の中で実施することができる。 (間違いは読者からの改善をしてくださいがある場合は、この資料では、アイデアや実験方法の著者の意見を理解している)

优势利用实验方法
实验方法提出了教师学习会带来对学生掌握知识的成功产生积极影响。有些人在学习与实验方法,提出了优势包括:
1。学生通过学习获得知识经验,而不仅仅是
从教师的口头信息。
2。的知识,学生将获得更多的理解,而不是
只是内存或死记硬背。
3。学生将更多的技术进行调查,解决问题
证明的实践和理论假设。
4。将形成学生的科学态度,使学生有
顽强和坚韧的个性,在未来生活中的脸。

通过对学习环境的实验方法的运用
的步骤,教师可以利用的教学与实验方法的使用环境中学习,包括:
1。确定的基本能力和合适的环境指标
2。教师发展观测仪器
3。使学生对环境的意见
4。讨论问题的数据和观察结果
5。发展假说证明的资料,或解决问题。
6。进行实验/试验,以验证假设或证明
数据/事实或解决一个问题。
7。总结实验的结果/实验

基本上所有的环境条件,并能在教学和学习用实验的方法,因为在原则上,环境的数据,以及可以通过实验/实验测试,事实的收集工作。

实验方法不仅可应用于自然科学,但也可以适用于社会科学。在实践中,实验方法不仅限于实验室的范围,但两者也可在自然环境中练习作为一个巨大的天然实验室。(本文是对思想或实验方法的理解作者的意见,如果有错误,请读者改善)

실험 방법을 사용하는 장점
실험 방법은 지식 습득의 학생의 성공에 긍정적인 영향을 가져올 것입니다 교사의 학습에 표시됩니다. 학습은 실험적인 방법으로 제시 장점은 다음과 같습니다 :
1. 학습 경험을 통해 학생들은 이득 지식뿐 아니라
교사의 언어적 정보.
2. 학생들은 더 많은 이해와하지를 얻을 것이라는 지식
그냥 메모리 또는 기계적.
3. 학생들은 문제를 해결, 조사를 실시할 더 숙련된 것입니다
실용적이고 이론적 가정을 증명.
4. 학생들이 가질 수 있도록 학생의 과학적 태도를 형성
미래의 삶의 얼굴에 끈기와 탄력적인 성격.

실험 방법에서는 환경의 사용 학습을 통하여
교사는 실험 방법을 사용하여 환경을 활용과 학습을 교육 할 수있는 단계가 포함됩니다 :
1. 기본적인 능력과 지표를 바로 환경을 결정
2. 교사는 관측기구를 개발
3. 학생들은 환경에 대한 관찰하다
4. 데이터 및 문제의 관찰의 결과 토론
5. 또는 데이터를 증명하는 문제를 해결하기 위해 가설을 제시하시오.
6. 실시하는 실험 / 실험하거나 가설을 증명하기 위해 테스트
데이터 / 사실하거나 문제를 해결할 수 있습니다.
7. 실험의 결과 / 실험까지 합산

기본적으로 모든 환경 조건이 될 수 교육 및 원칙적으로, 환경은 데이터와 사실 실험 / 실험으로 테스트할 수의 모음입니다 때문에 학습 방법을 사용하여 실험에 참여하고 있습니다.

실험 방법은뿐만 아니라 자연 과학을 적용할 수 있으며, 사회 과학에 적용할 수 있습니다. 실제로 실험 방법이 있지만, 실험실의 범위에 국한되지 모두는 또한 광대한 자연의 실험실로 자연 환경에서 연습하실 수 있습니다. (실수는 독자 개선을 주시기 바랍니다이있다면이 문서는 아이디어나 실험적 방법은 저자의 의견에 대한 이해이다)

Iklan

24 Maret 2010 - Posted by | Pendidikan

15 Komentar »

 1. Sayang, disekolah belum ada lab jadi gak bisa bereksperimen.
  Oh, iya pak, kok sekarang enggak les lagi?

  Komentar oleh Ninda | 24 Maret 2010 | Balas

  • saya tidak menemukan adanya kalimat dalam artikel diatas bahwa untuk menjalankan metode eksperimen ini harus di lakukan dalam ruang laboratorium.
   coba di baca lagi dengan teliti dan di pahami.

   Komentar oleh kawan | 25 Maret 2010 | Balas

   • Betul sekali, metode eksperimen memang tidak harus dilakukan dalam ruang laboratorium. Metode eksperimen bisa dilakukan dimanapun baik di ruang maupun diluar ruang lab, ini menurut pendapatku lho…he he he….

    Komentar oleh abilyudi | 25 Maret 2010

 2. Sesuai jadwal, sebenarnya sampai akhir Maret kita masih les, mungkin gurunya lagi pada sibuk Nin. InsyaAlloh minggu depan kita les matematika lagi. Oke Nin, Belajar terus ya……..

  Komentar oleh abilyudi | 24 Maret 2010 | Balas

 3. tapi pak kata bu Sul udah nggak les lagi

  Komentar oleh Ninda | 25 Maret 2010 | Balas

  • hidup pak guru…

   Komentar oleh Areep | 25 Maret 2010 | Balas

   • he he, udah loyo kok mas,

    Komentar oleh abilyudi | 26 Maret 2010

 4. O,gitu…… tapi yang penting les matematika, minggu depan tetap lanjut oke…………

  Komentar oleh abilyudi | 25 Maret 2010 | Balas

 5. pak, masih suka pake moderasi ya?

  Komentar oleh kawan | 25 Maret 2010 | Balas

  • Itu dia kawan, aku belum paham tentang moderasi, mauku emang gak usah pake moderasi, gimana tuh caranya?

   Komentar oleh abilyudi | 25 Maret 2010 | Balas

   • masuk halaman admin > dasboard > setting > discussion > lalu hilangkan semua centang pada bagian “Before a comment appears”

    Komentar oleh kawan | 25 Maret 2010

 6. Kawan, thanks ilmunya….

  Komentar oleh abilyudi | 25 Maret 2010 | Balas

  • terus menulis ya.

   Komentar oleh kawan | 25 Maret 2010 | Balas

 7. kalau boleh dibuat langkah-langkah metode eksperimen pak..

  Komentar oleh linda | 27 April 2010 | Balas

 8. saya mau tau tentang keuntungan dan kerugian aplikasi metode eksperimen dalam pengajaran mata pelajaran biologi.
  mohon saudara dapat membantu.
  karna saya sangat butuh untuk penyusunan skripsi.
  atau ada situs yg bisa saya kunjungi.

  mohon bantuannya.
  terimakasih.

  Komentar oleh Rian Febrian | 23 Mei 2010 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: